STATUT

Fundacji AMBASADA DOBROCZYNNOŚCI

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja AMBASADA DOBROCZYNNOŚCIzwana dalej Fundacją, ustanowiona w Częstochowie przez Fundatorów w osobie Tomasza Ginał aktem notarialnym za Repertorium A Nr …/2017, sporządzonym w dniu …… 2017 roku przed Notariuszem …….. w Częstochowie. Fundacja działa na podstawie:

- ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203, ze zmianami.),

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja nosi nazwę Fundacja AMBASADA DOBROCZYNNOŚCI.

 

 § 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
 2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i otwierać biura terenowe, placówki i filie poza siedzibą fundacji, w innych miastach na terenie kraju oraz poza jego granicami. Fundacja może wchodzić w skład innych fundacji, spółek lub innych zrzeszeń.

 

§4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

§5

 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia.

 

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 1. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

 

Celem Fundacji jest:

 1. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony zdrowia w Polsce.
 2. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 3. działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych,
 4. prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski dla wszystkich grup wiekowych oraz baz danych związanych z tymi programami,
 5. upowszechnienie znaczenia profilaktyki medycznej także poprzez organizacje szkoleń i spotkań,
 6. udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej, finansowej lub świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także w formie pomocy organizowanej osobom, których przypadki mają charakter szczególny, według zasad obowiązujących w fundacji uwzględniających rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową,
 7. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem fundacji,
 8. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia,
 9. niesienie pomocy osobom, rodzinom pokrzywdzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym społecznie
 10. propagowanie zdrowego trybu życia i kultury fizycznej,
 11. działania edukacyjne, kształcenie i propagowanie kultury zdrowotnej w społeczeństwie

 

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

- prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

- realizowanie własnych i partnerskich projektów zbieżnych z celami Fundacji;

- wspomaganie finansowe działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia i prozdrowotnych działań gospodarczych;

- wykonywanie opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej;

- organizowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technicznej w dziedzinie ochrony zdrowia;

- prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej i doradczej w tym organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów;

- promocję w kraju i poza jego granicami, profilaktyki prozdrowotnej, wyników prac badawczych i rozwiązań technicznych w tej dziedzinie;

- organizowanie zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

-współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony zdrowia;

- występowanie przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach objętych celami statutowymi;

- wydawanie broszur i ulotek informacyjnych na temat realizowanych programów;

- utrzymywanie kontaktów z samorządowymi i organami państwowymi;

- wspieranie wolontariatu i akcji charytatywnych;

- fundowanie zapomóg i stypendiów;

- współpracę z organizacjami pozarządowymi;

 

10§

Dla osiągniecia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji w kraju i za granicą jak również świadczyć pomoc innym fundacjom, które realizują swoje cele w sposób zbliżony do działania niniejszej Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego albo całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 

11§

W ramach realizowanych swych celów Fundacja współpracować może z organami administracji publicznej, organizacjami i instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz osobami fizycznymi, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

12§

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

13§

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000,00 złotych wniesiony przez Fundatora, z czego 1 000,00 zł jest przeznaczone na cele działalności gospodarczej oraz pozostałe składniki majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
 2. Majątek Fundacji zwiększa się o różnicę pomiędzy dochodami Fundacji a poniesionymi kosztami jej działalności.

 

 

14§

Majątek Fundacji pochodzi z:

1) funduszu założycielskiego,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) środków z budżetu państwa i pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, w szczególności środki Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań Fundacji,

4) zbiórek publicznych, aukcji i imprez, organizowanych prze Fundację lub na jej rzecz,

5) opłat i składek uiszczanych przez uczestników projektów realizowanych przez Fundację i innych wpływów z działalności statutowej,

6) dotacji, subwencji, grantów,

7) funduszy publicznych i europejskich,

8) dochodów z majątku,

9) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

10) dochodów z oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji,

11) dochodów z udziałów (akcji) w spółkach handlowych, dochodów z udziałów (obligacji) skarbu państwa oraz innych papierów wartościowych,

12) odsetek od lokat terminowych,

13) dochodów z prowadzenia i organizacji szkoleń,

14) prowadzonej działalności gospodarczej,

 

15§

Majątek Fundacji przeznaczony będzie w całości na realizację celów Fundacji oraz na pokrycie kosztów jej bieżącej działalności. Darczyńca, spadkodawca lub zapisodawca może wskazać cel na jaki przeznaczone zostaną jego środki.

 

16§

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa zawsze oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

17§

Fundacja może zaciągać pożyczki, kredyty krótkoterminowe i długoterminowe, po wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.

 

18§

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Zarząd Fundacji w formie organizacyjnie niewyodrębnionej, w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek oraz udziału w spółkach lub spółdzielniach.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  1. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  3. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  4. 93.29.Z Organizacja imprez masowych
  5. 59.11.Z Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, nagraniami dźwiękowymi i muzycznymi,
  6. 58.11.Z Usługi związane z wydawaniem książek,
  7. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  8. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  9. 47.91.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
  10. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
  11. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 

19§

Fundacja nie może bez zgody Zgromadzenia Fundatorów:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji jakichkolwiek zobowiązań wobec członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 

20§

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

21§

Organami Fundacji są:

 1. a) Zarząd Fundacji,
 2. b) Rada Fundacji,
 3. c) Zgromadzenie Fundatorów.

 

22§

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa z 2 do 6 członków.
 3. Zarząd Fundacji wykonuje swoje obowiązki społecznie.
 4. Wykonywanie funkcji w Zarządzie Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy – zlecenia wymaga opinii Rady Fundacji i zgody Zgromadzenia Fundatorów.
 5. Zarząd Fundacji jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji, która określa jednocześnie pełnione funkcje przez poszczególnych członków: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Członków Zarządu.
 6. Fundatorzy mogą być powoływani do Zarządu Fundacji.
 7. Członków Zarządu Fundacji powołuje się na czas nieoznaczony.
 8. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek:
 9. a) odwołania,
 10. b) pisemnej rezygnacji zgłoszonej Radzie Fundacji,
 11. c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
 12. d) śmierci.
 13. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb.
 14. Posiedzenie Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek jednego z pozostałych członków zarządu, Rady Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów. W razie nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie prowadzi Wiceprezes Zarządu.
 15. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały większością głosów w obecności Prezesa.
 16. W przypadku braku zwołania posiedzenia Zarządu Fundacji w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku przez Zarząd, posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Rada Fundacji.

 

23§

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prezesem

 

24§

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 2. a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 3. b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 4. c) zarządzanie majątkiem Fundacji,
 5. d) realizowanie celów statutowych Fundacji,
 6. e) zatrudnianie pracowników oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 7. f) podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji, wyznaczenia Likwidatora oraz wyboru Fundacji prowadzącej pokrewną działalność statutową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, celem przekazania jej majątku pozostałego po likwidacji Fundacji,
 8. g) podjęcie uchwały w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach,
 9. h) podjęcie uchwały we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów.
 10. Zarząd Fundacji jest zobowiązany do przedłożenia, Radzie Fundacji i Zgromadzeniu Fundatorów corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji.
 11. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Fundacji, a umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji.

 

25§

 1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową, która jest organem doradczym Zarządu Fundacji.
 2. Sposób działania Rady Programowej określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 3. Zarząd Fundacji może powołać Doradców Zarządu oraz Koordynatorów.

 

26§

 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru.
 2. Radę Fundacji stanowią osoby powołane przez Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który zwołuje posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Fundacji oraz prowadzi posiedzenia Rady Fundacji.
 4. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 1. a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
 2. b) opiniowanie programów działania Fundacji,
 3. c) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
 4. d) wyrażanie opinii w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji.
 5. e) opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi Fundacji absolutorium.
 6. g) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu Fundacji na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.
 1. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Rady Fundacji, wyznacza on inną osobę do sprawowania tej funkcji.
 2. Rada Fundacji, w sprawach dla nich zastrzeżonych w niniejszym statucie, podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał.

27§

 1. Zgromadzenie Fundatorów stanowi Fundator.
 2. W przypadku, gdy Fundator będący osobą fizyczną nie może wykonywać praw przewidzianych niniejszym Statutem, prawa te przejdą na spadkobierców takiego Fundatora i przez nich będą wykonywane.
 3. Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji, który zwołuje Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Fundacji oraz prowadzi posiedzenia Zgromadzenia.
 4. Zgromadzenie Fundatorów jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
 5. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
 1. a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
 2. b) uchwalenie zmian statutu Fundacji,
 3. c) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 4. d) zatwierdzanie programów działania Fundacji,
 5. e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
 6. f) wyrażanie opinii w sprawie połączenia lub likwidacji Fundacji.
 7. g) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji oraz udzielanie Radzie Fundacji oraz Zarządowi Fundacji absolutorium.
 8. h) wyrażanie zgody na połączenie z inną fundacją,
 9. i) wyrażenie zgody na likwidację Fundacji,
 10. j) wyrażanie zgody w przedmiocie członkostwa Fundacji w krajowych i zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach działania, powoływania innych fundacji oraz uzyskania statusu członka wspierającego w stowarzyszeniach,
 11. k) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków zarządu Fundacji na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.
 12. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów, wyznacza on inną osobę do sprawowania tej funkcji.

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

 

28§

Zmiany statutu, w tym zmiany celów Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu.

 

 

Statut został przyjęty dnia ……...2017 roku

 

Podpisano: